องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

เมืองเกาะโลว์คาร์บอน ทะเลบูรพา
อนุรักษ์เพื่อพัฒนา ท่องเที่ยวยั่งยืน

ผลงานองค์การบริหารส่วนวตำบลเกาะหมาก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด....

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.เกาะหมากร่วมกันแสดงพลังประกาศแถลงการณ์และกล่าวคำปฏิญาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก นำโดย นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันแสดงพลังประกาศแถลงการณ์และกล่าวคำปฏิญาณ

เข้าร่วมโครงการ ผู้ว่าพาตักบาตร สืบสานพระพุทธศาสนา รักษาศีล ๕ ภายใต้โครงการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม

นายกอบต.เกาะหมาก พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมโครงการโดยนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธี

เข้าตรวจเยี่ยมการตรวจติดตามการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recycle Waste Bank)

นายกอบต.เกาะหมาก พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ได้นำผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการตรวจติดตามการขับเคลื่อนธนาคารขยะของ องค์ดารบริหารส่วนท้องถิ่นและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY

นายไพรัช สร้อยแสง นายอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเกาะหมาก

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567
นายไพรัช สร้อยแสง นายอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเกาะหมาก นำโดยนายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.๒ ตรวจเยี่ยมจุดพักสายตรวจ เกาะหมาก

พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.๒
พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมจุดพักสายตรวจ เกาะหมากสอบถามปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ และให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่กำลังพลทุกนาย ในบริเวณ เกาะหมาก ณ เกาะหมาก จว.ตราด

มอบเกียรติบัตร การจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยได้ดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567
นายดุสิต สุขสถิตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ลงพื้นที่มอบเกียรติบัตร การจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยได้ดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้แก่ผู้ประกอบการ

KOH MAK

กิจกรรมโครงการ

โครงการรดน้ำดำหัวผู้อายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก นำโดยนายนล สุวัจนานนท์ นากยกอบต.เกาะหมาก คณะบริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ได้จัดทำโครงการรดน้ำดำหัวผู้อายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ อบต.เกาะหมาก

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

จุดบริการประชาชน ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11 - 12 เมษายน 2567( 7 วันอันตราย ตามนโยบายภาครัฐ)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

นที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗นายนล สุวัจนานนท์ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.อ่าวโล่ง-หลวงนรา (ถนนเส้นวัฒนธรรม) ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด

มื่อวันที่ 2 เมษายน 2567
ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน เขตตรวจราชการที่ 9....

โครงการ MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก นำโดย นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

เกาะหมากสัมพันธ์ 120 ปี

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เนื่องจากเกาะหมากมีอายุครบ 120ปี องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้จัดทำโครงการเกาะหมากสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567นำโดยนายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากและคณะบริหาร อบต.เกาะหมาก

Q&A

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นโครงการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดสวัสดิการให้กับเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี เดือนละ 600 บาท ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่อครัวเรือน ไม่เกิน 100,000 บาท

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างบ้าน/อาคาร  มีดังนี้

1. แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.๑) สามารถขอรับได้ที่ กองช่าง อบต.บ้านระกาศ
2. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต
3. สำเนาหลักฐาน โฉนดที่ดิน,น.ส.๓,น.ส.๓ก ทุกหน้าขนาดเท่าฉบับจริง หรือกระดาษ A3
4. กรณีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารในที่ดินบุคคลอื่น
    - หนังสือแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน ( สามารถขอรับได้ที่ กองช่าง อบต.บ้านระกาศ)
    - สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน
5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารที่มีลักษณะ/ขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
6. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
7. รายการคำนวณโครงสร้าง (กรณีอาคารมีพื้นที่ใช้สอยเกิน 150 ตารางเมตร)
8. แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จำนวน 3 ชุด
    - รายการคำนวณ (กรณีเป็นอาคาร 2 ชั้นขึ้นไป)

สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่

กองช่าง อบต.เกาะหมาก

หมายเลขโทรศัพท์ 

039-510748

แบบฟอร์มขออนุญาต

แบบฟอร์มกองช่าง

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

แบบฟอร์มคำร้องทุกข์-ร้องเรียน

E-Service

Scroll to Top