กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พ.ศ.2560

2.พระราชบัญญัติเทศบาล_พ.ศ.2496(ฉบับที่-13)พ.ศ.2552

3.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.2560

5.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ_พ.ศ.2540

6.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร_พ.ศ.-2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พ.ศ.2539

8.พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล_พ.ศ.2542

9.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2560

10พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

11.พระราชบัญญัติภาษีป้าย_พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม

12.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พ.ศ.2534

14.พระราชบัญญัติสาธารณสุข_พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม

15.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง_พ.ศ.2539

16.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พ.ศ.2544

17.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา2547ถึง2558

18.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2546

19.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.-2548.PDF

23.กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_พ.ศ.-2560.PDF

24.กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป_พ.ศ.-2560.PDF

27.ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.PDF

31.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่8-2560.PDF

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top