กองช่าง

กองช่าง

 

                กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่อง การควบคุมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่และน้ำมันเชื้อเพลิง งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นักบริหารงานช่างระดับต้น

  1. ฝ่ายก่อสร้าง

นักบริหารงานช่างระดับต้น

– งานธุรการ

– งานก่อสร้าง

– งานโยธา

– งานผังเมือง

– งานสวนสาธารณะ

  1. ฝ่ายออกแบบ และควบคุมอาคาร

นักบริหารงานช่างระดับต้น

– งานออกแบบและควบคุมอาคาร

– งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

– งานวิศวกรรม

– งานประสานสาธารณูปโภค

 

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top