การบริหาร

อำนาจหน้าที่

แผนยุธศาสตร์

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

.

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top