คู่มือประชาชน

ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนการให้บริการแจ้งเกิด
ขั้นตอนการจดทะเบียนพานิชย์
*ไม่มีค่าธรรมเนียม*
*มีค่าธรรมเนียม*
ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
ขั้นตอนการให้บริการแจ้งตาย
*ไม่มีค่าธรรมเนียม*
*ไม่มีค่าธรรมเนียม*
ขั้นตอนการกำหนดเลขที่บ้าน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
*ไม่มีค่าธรรมเนียม*
*มีค่าธรรมเนียม*
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
ขั้นตอนการให้บริการแจ้งย้ายที่อยู่
*มีค่าธรรมเนียม*
*มีค่าธรรมเนียม*
ขั้นตอนการขออนุญาตควบคุมกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตใช้เสียง
*มีค่าธรรมเนียม*

*ไม่มีค่าธรรมเนียม*

ขั้นตอนเสียภาษีป้าย
ขั้นตอนการให้บริการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

*มีค่าธรรมเนียม*

*มีค่าธรรมเนียม*

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top