คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือสำหรับผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top