ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาหมาก

ประกาศผู้สูงอายุ-ผู้พิการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาหมาก

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะหมาก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานฐานข้อมูลผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อบต.เกาะหมาก

พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาพรักงานจ้าง ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด....

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาหมาก

ประกาศการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาหมาก

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาหมาก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาหมาก

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาหมาก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาหมาก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาหมาก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาหมาก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาหมาก

พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาหมาก

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินการโครงการ "โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ พื้นที่ ๕ ไร่ โรงคัดแยกขยะ พร้อมระบบจัดการขยะ"

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาหมาก

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาหมาก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาหมาก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาหมาก

ประกาศกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖

พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาหมาก

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาหมาก

กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาหมาก

ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

Scroll to Top