ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

เรื่อง ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก<br>

เรื่อง ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top