ผลงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ผลงานองค์การบริหารส่วนวตำบลเกาะหมาก
ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕- ปัจจุบัน

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลวงนรา-แหลมสน หมู่ที่ ๒ ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ก่อนดำเนินการ
หลังดำเนินการ
S__14901265

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลวงนรา-สายแยกประชาอุทิศ
หมู่ที่ ๒ ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการเพิ่มขยายท่อส่งน้ำ วางท่อส่งน้ำดิบ เพื่อการอุปโภค-บริโภค พร้อมระบบจำหน่ายขนาดท่อ ๔"
ชั้น ๘. ยาว ๓๐๐ เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการบ้านขยะ

พื้นที่บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ) ชั่วคราว

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายอ่าวโล่ง-หลวงนรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อโฆษณาการท่องเที่ยวเกาะหมาก

โครงการป้ายจราจร LED พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง

โครงการหมุดสะท้อนแสง 2 หน้า พร้อมติดตั้ง

จัดซื้อโซล่าร์เซลล์ พร้อมติดตั้ง

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top