ข่าวประชาสัมพันธ์

   เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565  ด้วยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด ได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบอาชีพที่ใช้ประโยชน์จากทะเล รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สิทธิในการแสวงหาผลประโยชน์ จากทรัพยากรทางทะเลในเขตพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเป็นเครือข่ายในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยมี น.อ.สุรศักดิ์ ภาแก้ว รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิด นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และนายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์บริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคาร Low Carbon Learning Center ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top