กิจกรรมโครงการ

   เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565
นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอเกาะกูด และนายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวยากจนและคนพิการ ตามประกาศวาระจังหวัดขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “แก้จนคนตราด” จำนวน 6 ครอบครัว ในพื้นที่เกาะหมาก
   1. นางสาวสุนารี บุญยัง
   2.นางสาวละเอียด ริ
   3. นางเหม ภักดี
   4. นางหวน ภักดี
   5. นางอุ่นเรือน สีชมภู
  6.นางสาวพรพรรณ วิทยาดิลก
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scroll to Top