กิจกรรมโครงการ

      วันที่ 1 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้รับถุงยังชีพ จาก องคืการบริหารส่วนจังหวัดตราด ซึ่งนายก อบจ.ตราด “ดร. วิเชียร ทรัพย์เจริญ” และ               “สจ. สุทัศน์ ทศดารา” มอบหมายให้ นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก นำถุงยังชีพช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้สูงวัย ผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยและกลุ่มเสียงโควิด-19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร
Email

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top