แบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

แบบฟอร์มคำร้องทุกข์-ร้องเรียน

แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ

แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนผู้พิการ

แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

แบบฟอร์มขออนุญาตกองช่าง

(ข1) แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

(ข2) แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

(ข3) แบบคำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น

(ข4) แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

(ข5) แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง

(ข6) แบบคำขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต

(ข7) แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

(อ1) แบบใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

(อ2) แบบใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร สำหรับการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอื่น

(อ3) แบบใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น

(อ4) แบบใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

(อ5) แบบใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้

(อ6) แบบใบอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top