แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top