กิจกรรมโครงการ

    องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก นำโดยนายนล สุวัจนานท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก นายดุสิต สุขสถิตย์ และนายนพดล สุทธิธนกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล ได้จัดโครงการบริหารจัดการศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายใจของตนเอง
2. เพื่อให้ประชาชน ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top