กิจกรรมโครงการ

         วันที่ 13 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดยนายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เป็นประธานในพิธี พร้อมกับ นายดุสิต สุขสถิตย์ นางสาวลลลดา ตะเวทีกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก ได้ออกกำลังกาย ไม่พึ่งพาสารเสพติด และเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่บ้าน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scroll to Top