ข่าวประชาสัมพันธ์

     ด้วยกรมการท่องเที่ยว ได้จัดทำมาตรฐานและกระบวนการตรวจประเมินและรองรับมาตรฐานบริการท่องเที่ยว และมาตรฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อดำเนินการตรวจประเมินและให้การรับรองสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ได้แก่ มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน จำนวน 38 แห่งทั่วประเทศ มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จังหวัดตราด และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนประจำปี พ.ศ.2565 และผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน
 
 
โทร
Email

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top