ITA

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ O1 โครงสร้าง

ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อ O3 อำนาจหน้าที่

ข้อ O4 ข้อมูลการติดต่อ

การประชาสัมพันธ์
ข้อ O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ O6 Q&A ช่องทางการสอบถาม

ข้อ O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

ข้อ 08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ข้อ O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
ข้อ O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

ข้อ O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
– รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน 

ข้อ O13 E–Service
– E-Service คำร้องออนไลน์
– แบบฟอร์มออนไลน์ 

การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
– แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ข้อ O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
– ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อ O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อ O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ข้อ O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ข้อ O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

ข้อ O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ข้อ O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
– รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top