Q&A

"เด็กแรกเกิด รับเงินอุดหนุนฯ เดือนละ 600 บาท จนอายุครบ 6 ปี"

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นโครงการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดสวัสดิการให้กับเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี เดือนละ 600 บาท ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่อครัวเรือน ไม่เกิน 100,000 บาท

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างบ้าน/อาคาร  มีดังนี้

1. แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.๑) สามารถขอรับได้ที่ กองช่าง อบต.บ้านระกาศ
2. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต
3. สำเนาหลักฐาน โฉนดที่ดิน,น.ส.๓,น.ส.๓ก ทุกหน้าขนาดเท่าฉบับจริง หรือกระดาษ A3
4. กรณีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารในที่ดินบุคคลอื่น
    - หนังสือแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน ( สามารถขอรับได้ที่ กองช่าง อบต.บ้านระกาศ)
    - สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน
5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารที่มีลักษณะ/ขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
6. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
7. รายการคำนวณโครงสร้าง (กรณีอาคารมีพื้นที่ใช้สอยเกิน 150 ตารางเมตร)
8. แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จำนวน 3 ชุด
    - รายการคำนวณ (กรณีเป็นอาคาร 2 ชั้นขึ้นไป)

สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่

กองช่าง อบต.เกาะหมาก

หมายเลขโทรศัพท์ 

039-510748

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top