กองคลัง

กองคลัง

             กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการ จัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุองค์กร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
  1. งานบริหารงานคลัง
  2. งานการเงินและบัญชี
  3. งานพัฒนารายได้
  4. งานพัสดุและทรัพย์สิน

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top