กิจกรรมโครงการ

   วันที่ 13 มกราคม 2567  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 นายนล สุวัจนานนท์ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกายอารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
  3. เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
  4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top